• Jsou dobří manažeři a leadři zároveň dobrými kouči?

  V posledních letech se stalo koučování konečně populární i v České republice. S neustálými čím dál více dynamickými změnami v životě a i v byznyse přišlo i koučování jako velice efektivní metodologie, která napomáhá při práci se změnami. Koučování považuji sám za jeden z nejefektivnějších a nejsilnějších nástrojů v komunikaci a ve vedení lidí. Nicméně koučování mnoho manažerů ani leadrů ve své podstatě nepraktikuje. U nás v České republice to máme stížené tím, že se s pojmem kouč setkáme u každé profese, stejně jako se slovem poradce nebo konzultant. Setkávám se pouze s velice málo lidmi na pozicích středního a vyššího managementu, kteří si uvědomili relevantnost a sílu nástroje jménem koučování a využili i tento nástroj k posílení a budování svých týmů a celých společností. Jsou tedy dobří manažeři a leadři zároveň dobrými kouči?

  I když tu máme kouče na oblékání, mentálního kouče, kouče stresu, kouče na kariéru, na konflikty, rodinného kouče, výkonnostního kouče, kouče úspěchu, wellness kouče, kouče na zdraví, finančního kouče a já nevím na co ještě kouče, tak v korporátním světě patří koučování stále k exklusivnímu rozvoji top exekutivních manažerů a možná pár dalších vyvolených. 

  Navíc obecně v západní Evropě bylo do nedávna koučování bráno jako "speciální" rozvoj udělený (předepsaný) společností těm managerům, kteří měli uspět a kteří byli zároveň obtížně zvladatelní. Bylo třeba jejich hrany trochu obrousit "koučováním" tak, aby se stali korporátní superstar. 

  Dnes je zde nicméně potřeba, aby se leadership-koučink stal jasně daným komponentem růstu a rozvoje ve všech organizacích tak, aby asistoval na exekutivní úrovni vedení manažerům a zaměstnancům v jejich profesním a i v osobním rozvoji. Tuto potřebu nicméně zatím v českém prostředí vnímám zatím hodně zanedbanou a stále podceňovanou. Koučink je zatím pouze stále módní vlna pro "vyvolené", stále něco exkluzivního. Pokud tedy však už jakákoli organizace firmy pochopila, že jejich vysoce motivovaní členové týmů si užívají vlastní práci a jako takoví jsou i daleko více efektivnější právě díky koučování, vnímá již koučování jako klíčový nástroj leadershipu (Mimo jiné, v závislosti na situaci jsou právě v takovýchto uvědomělých organizacích jejich manažeri / leadři s "technikami koučování" právě konfrontováni). 

  Tento článek si klade právě za cíl asistovat manažerům a leadrům v uplatnění tzv. "přístupu kouče" přizpůsobeného řadě nastavení se zaměřením více na jejich "people skills", jejich emoční a osobní inteligenci a na holistický rozvoj jejich týmů. Pomoci vlastním členům týmů k tomu, aby dosáhli výsledků, které sami chtějí, aby dosáhli, aby žili v souladu s jejich hodnotami a přístupen v komunikaci a  aby rozvíjeli vlastní vizi a záměr a koneckonců aby vedli naplněný život, zde rozvedu několik bodů právě na téma manažer / leader a koučovací přístup. 

  Definice a porozumění úspěšného koučování (dobrého kouče)

  Koučování není rozhodně na prvním místě o řešení problémů (i když se koučování problémy řeší). Koučování je o aktivním naslouchání, dobře položených otázkách, stimulaci povědomí a zvědavosti klienta do té míry, aby mu koučování pomohlo získat nové pohledy a možnosti. Koučování klienta povzbuzuje, aby nacházel své vlastní řešení a odpovědi, podporuje klienta na jeho cestě změn, je pro něj výzvou, znovu ujištěním a pomáhá mu objevovat všechny jeho vlastní potřebné zdroje k dalším krokům a transformaci.

  "Koučování je model, řada dovedností a technik, stejně tak i přístup ve vztahu a v komunikaci, který se zaměřuje na doprovázení koučovaného (= klienta) na jeho vlastní cestě tak, aby realizovat jeho /její vlastní definované přání k dané změně a rozvoji." 

  Ať už je koučování kooperativním vztahem, ve kterém kouč a koučovaný si jsou navzájem aktivně rovnocennými partnery, je hlavním záměrem koučovacího sezení dosažení potřeb a přání koučovaného.

  Předpoklady úspěšného koučování 

  Koučovaný je schopný, má své vlastní zdroje a již má "odpovědi". Kouč plně důvěřuje v know-how koučovaného, v jeho dovedností a schopností. Kouč může navrhnout postup, ano, koučovaný nicméně bude sám na konci potřebovat udělat vlastní rozhodnutí. Milníkem v procesu koučování je schopnost koučovaného dělat rozhodnutí, dělat svá vlastní zodpovědná rozhodnutí. 

  Kouč koučovaného rozhodně nevede za ručičku. Místo toho je spíše jakýmsi katalyzátorem - Vzhledem k tomu, že kouč předpokládá, že koučovaný má již své vlastní zdroje, že je schopný a kreativní, můžeme kouče též vidět jako "vlastního fanouška" koučovaného. Jako katalyzátor je tedy kouč hlavním prvkem v procesu koučování při nastartování a urychlení procesu změny. 

  Koučovaný je ten, kdo pracuje a kdo je odpovědný v rámci procesu koučování. Kouč podává koučovanému ruku do té míry, že vytvoří rámec a postup pro koučovaného. Pro představu je to to samé, jako když vytvoříme dřevěný rám na obraz. Nicméně, je na koučovaném, aby sám vzal do ruky štětec a začal kreslit vlastní obraz toho, jak chce, aby vypadal on sám a jeho život. 

  Kouč si sám užívá asistování při dosahování těchto vyšších záměrů a cílů - kouč miluje život a vyvěrající vášeň u koučovaného, závazek vůči koučovanému a má upřímný zájem o koučovaného jako o člověka. Pro dobrého kouče není koučování prací, ale životním posláním

  Celý proces koučování je postaven na důvěře a důvěrnosti - držet všechny konverzace koučování jako důvěrné je jistě hlavním kritériem pro úspěšné koučování. Důvěra je tak rozšířena o úctou, otevřenou mysl a poctivé jednání mezi koučem a koučovaným. Koučink je o tom, co koučovaný "vytvoří"

  Koučovanému by měl být vždy vyhrazen dostatečný prostor pro přemýšlení, procítění, experimentování, snění, vizualizaci, a aby byl vždy schopen přijmout odlišné myšlenkové vzory, jiné modely světa a jiné pohledy na možná přijmutí nových myšlenek a nebo řešení. 

  Charakteristika úspěšného koučování 

  Kouč plně ve všech souvislostech rozumí tomu, že koučování jako takové není jen forma dobré komunikace s koučovaným / klientem. Místo toho vnímá koučování jako posun na hlubší úroveň lidské interakce a spojení. Kouč považuje sám sebe za "peer-to-peer komunikátora", tedy nenavazuje na jakýsi autoritářský styl komunikace, ale spíše se oddává kooperativním komunikačním vzorům a soustředí se na příležitosti a nové způsoby myšlení a cítění. 

  Kouč respektuje, že má na starosti pouze samotný proces a strukturu. Neurčuje agendu sezení, ani nevede diskusi. K tomu by mělo dojít pouze tehdy, aby to posloužilo agendě klienta / koučovaného, nebo pokud se koučovaný dostane na zcela nerelevantní témata. 

  Další dvě klíčové vlastnosti dobrého kouče jsou "aktivní naslouchání" a "kladení silných otázek." Aktivní naslouchání znamená, že kouč je skutečně přítomný, klade otázky, aby objasnil situaci, poslouchá při hledání přímých a nepřímých cest k vizím, postojům, cílům a k hodnotám koučovaného. Snaží se pochopit příběh, který se schovává za slovy a chováním, aniž by přemýšlel(a) o své vlastní agendě samotného sezení. 

  Pokud kouč použije silnou otázku, určitě to bude otevřená otázka (ne zavřená ano-ne otázka), stimuluje tím přímou cestu, jak získat jasnou odpověď od koučovaného a jak získat nové poznatky o situaci klienta. Obě tyto techniky umožní koučovanému vidět jeho/ její problém, život a cíle z různých úhlů pohledů právě pod vedením kouče. 

  Koučovaný tak získává novou perspektivu a možná přijde k novým závěrům. Dobrý kouč dokáže následně takto získané informace zpracovat tak, že takto získaná prohlášení koučovaného parafrázuje (tím, že použije původní informaci klienta a interpretuje ji jiným způsobem). 

  Zejména během první fáze procesu koučování, fáze ujasňování a objevování, může tedy kouč pomoci koučovanému k objasnění jeho /její vlastní situace, tématu, a požadovaného výsledku právě použitím silných otázek a parafrázováním, atd. 

  Cíl koučovacího sezení

  Cíle daného koučovacího sezení by určitě měly být přesně stanoveny stejně jako první akční kroky a časové rámce tak, aby kouč koučovaného držel v průběhu celého procesu koučování v jasném rámci a zaměření.

  Angažovanost dobrého kouče

  Dobrý kouč by měl být určitě i citově neangažovaný do situace, kterou koučovaný(á) popisuje (tak aby se nestal aktivním účastníkem příběhu koučovaného). Kouč by měl být upřímný a uctivě přímý (např. pokud se koučovaný(á) začne sebe zesměšňovat). Kouč by měl i být schopný požádat svého klienta - na základě jeho /její agendy - o splnění některých úkolů, aby bylo možné urychlit proces změny koučovaného (např. požádat jej /jí, aby si psal(a) koučovací deník, který by mohl obsahovat úkoly, poznámky, atd.). 

  A konečně, dobrý kouč nejen že umožní koučovanému dosáhnout jeho původně stanovených cílů, ale navíc mu umožní tento posun vnímat i v širších souvislostech jeho / jejího života, tak aby si koučovaný(á) vzájemné propojení a vzájemné závislosti s dalšími aspekty vlastního života s řadou možností řešení. Kouč by měl koučovaného hlavně podporovat a směřovat koučovaného k přirozené transformaci. 

  Závěrem doporučení pro leadry - kouče 

  Jako leadr a manažer vždy nosíte více hlav. To je v pořádku. Jen si toho musíte být vědomi, aby jste to měli též jasné se samotným koučovaným. Jak to myslím? Jako manažer máte právo - pokud to situace vyžaduje - delegovat vaši agendu na vaše podřízené. Jako manažer/leadr-kouč nicméně následujete nikoli vlastní, ale agendu koučovaného. Tečka. Budete si muset vyměnit svou hlavu manažera a leadra a svůj postoj v mnoha případech za hlavu manažera /leadra-kouče, pokud jste spíše typ více uplatňující vůdčí styl řízení a vedení. Pokud chcete zvýšit svou vlastní efektivitu manažera / leadra, budete muset uplatnit koučovací styl vedení. Tečka. 

  Je stále přijatelné, když disponujete cennými a relevantně odbornými znalosti a informacemi, které by pomohly koučovanému urychlit jeho proces rozvoje, že se o ně podělíte s koučovaným, i když právě nosíte vaši hlavu kouče. V takovém případě budete působit jako "poradce" a rozhodně musíte požádat koučovaného o svolení, aby jste se ujistili, že opravdu takové informace chce slyšet. 

  A co je nejdůležitější, jako leadr-kouč budete muset být schopni vybudovat si důvěru se svým kolegou /kolegyní, aby vůbec váš koučovací styl vedení přijal. Vytvoření bezpečného a vysoce důvěrného vztahu koučovaný(á)- leader-kouč je klíčem. Koučovaný(á) se musí cítit respektován(a), bezpečně, a že je v dobrých a důvěryhodných rukou člověka, se kterým může hovořit svobodně a otevřeně. 

  Koučování je velmi holistický a zároveň velmi obohacující vzrušující komunikační medium se specifickými pravidly a technikami. Je postaveno na vzájemném respektu, naslouchání, dotazování, jasnosti, plně se spoléhá na vlastní zdroje koučovaného, otevírá nové perspektivy, je založeno na absolutní ochotě řešit náročné rozhovory a situace. Koučování pomáhá lidem k efektivním dosažení výsledků, vedoucích k úspěšnému a naplněnému životu. 

  Co si myslíte vy? Těším se na vaše názory. Zapojte se do diskuse v komentářích pod článkem!


  Jaký je Váš názor na toto téma? Co Vás nejvíce zaujalo?  Podělte se o Váš názor s ostatními v komentáři pod článkem.

  Pokud se vám článek líbil, pošlete jej dál! 


  _________________________________________________________________
  Mé jméno je Jaromír Průša (@nacesteskoucema zabývám se profesně koučováním, lektorováním a profesionálním networkingem. 

  Specializuji se zejména na exekutivní coaching, facilitaci councilů a na profesionální business networking. 

  Kontaktovat mě (LinkedIn profilmůžete přímo ZDE
 • 0 komentářů:

  Okomentovat

  Souhlasíte? Nesouhlasíte? Máte co říct k danému tématu?

  Získejte knihu "Proč většina školení selže?"

  Jaká školení mají smysl? Proč většina vzdělávacích programů a tréningů selhává? Jak vytvořit úspěšné školení? Jak efektivně vzdělávat zaměstnance?

  Adresa společnosti

  People skills, s.r.o.

  Jaurisova 3

  Praha 4

  PSČ 140 00

  Kontaktujte nás přímo

  info@peopleskills.cz

  +420-734-527-295